Ez a honlap sütiket (Cookie-kat) használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához!

Adatvédelmi tájékoztató!

 

Pénztárgépek - ismét

Beküldve: Hírek

A nemzetgazdasági miniszter 11/2014. (II. 28.) NGM rendelete a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

 

1. § A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9/B. §-sal egészül ki:

9/B. § A 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek azok a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, akik vagy amelyek az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségüknek az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2013. szeptember 1-jét megelőzően kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget.”

 

2. § Az R. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.”

 

3. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § Az az adóalany, aki a 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól a 9/B. §-ban foglaltak szerint mentesül, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.”

 

4. § Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § A 9/C. §-t a 2014. december 31-ét követően kibocsátott számlák vonatkozásában kell először alkalmazni.”

 

5. § Hatályát veszti az R. 9/A–9/B. §-a , 11. §-a és 12. §-a.

 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, 4. § és az 5. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

 

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

 

A rendelet a 2014. évi 31-es számú Magyar Közlönyben jelent meg.